Rachel Smith Yelton Listings

North Mountain Ln. (Lot G-24)
Mill Spring, NC 28756

Price: $99,900

Acres: 2.68

Mountain Parkway (Lot MP3B-Lot 22) Mill Spring, NC 28756

Price: $79,900

Acres: 3.04

Price: $74,900

Acres: 2.49

Mountain Parkway (Lot MP3B-Lot 24) Mill Spring, NC 28756

Price: $79,900

Acres: 2.91

Price: $94,900

Acres: 5.00

1 Jackson Cove Parkway
Mill Spring, NC 28756

Price: $89,900

Acres: 1.96

Laurel Crest Lane (Lot MP-1-15) Mill Spring, NC 28756

Price: $189,900

Acres: 1.40

23 North Coast Drive
Mill Spring, NC 28756

Price: $99,900

Acres: 1.63

13 Deer Run Court
Mill Spring, NC 28756

Price: $192,500

Acres: 1.13

Mountain PKWY Lot 4 MP Phase 1
Mill Spring, NC 28756

Price: $99,900

Acres: 1.65

Parkway North (Lot G-38)
Mill Spring, NC 28756

Price: $48,500

Acres: 2.75

North Highland Rd. (Lot 4)
Mill Spring, NC 28756

Price: $149,900

Acres: 15.97

21 River Trace Lane
Mill Spring, NC 28756

Price: $69,900

Acres: 8.76

540 Coast Drive
Mill Spring, NC 28756

Price: $359,900 

Acres: 3.14